Lời giới thiệu!

Để khắc phục sự trùng lặp và mưu thuẩn trong quá trình thí điểm vận hành cơ sở dữ liệu phân tán theo cơ quan quản lý ngành/ lĩnh vực nông nghiệp phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn kể từ khi đổi mới phương pháp và nội dung kế hoạch ngành từ năm 2006. Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT với sự trợ giúp của dự án MESMARD đã tiếp tục mở rộng, phát triển cơ sở dữ liệu theo hướng tích hợp nhằm quản lý thông tin thống nhất chung cho toàn bộ hệ thống đánh giá thực hiện kế hoạch ngành/tiểu ngành cả nước và cấp tỉnh.

CSDL tích hợp được xây dựng dựa trên nền tảng tích hợp các cơ sở dữ liệu quản lý thực hiện kế hoạch theo bộ chỉ tiêu đánh giá ngành/lĩnh vực và bộ chỉ số theo mục tiêu/ chương trình kế hoạch ngành trên phạm vi cả nước và cấp tỉnh nhằm hướng tới  việc quản lý, truy cập, sử dụng thông tin thuận lợi hơn. Hệ thống tích hợp có thể phục vụ nhiều nhóm người dùng gồm: Cán bộ trong hệ thống kế hoạch ngành ở Bộ và các Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, cán bộ các cơ quan/ tổ chức ngoài ngành nông nghiệp cũng như công chúng quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh được xây dựng, CSDL tích hợp có thể đáp ứng cho người dùng trong nước và người nước ngoài sử dụng tiếng Anh.

CSDL này đã tích hợp hầu hết các chỉ tiêu/ chỉ số trong các các cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu phân tán của của thực hiện kế hoạch ngành/tiểu ngành nông nghiệp nông thôn cả nước và các tỉnh , các chỉ số theo dõi đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ngành cũng như chỉ tiêu theo dõi đánh giá kết quả hoạt động hành chính quản lý nhà nước của các cơ quan (cấp Bộ và cấp Sở) đối với ngành nông nghiệp. Ngoài chức năng hỗ trợ cho quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu tích hợp cung cấp công cụ tìm kiếm, tra cứu thông tin, dữ liệu theo chỉ tiêu ngành/lĩnh vực theo địa phương. Hệ thống có các công cụ tạo ra các báo cáo theo các chỉ tiêu ngành/ lĩnh vực, theo chỉ số mục tiêu/ chương trình kế hoạch ngành và theo hoạt động quản lý nhà nước ngành. Dữ liệu lưu trữ trong CSDL tích hợp chủ yếu là số liệu thống kê chính thức của ngành, tuy nhiên hệ thống này không nhằm thay thế cơ sở dữ liệu thống kê ngành hay sô liệu quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư. Cơ sở dữ liệu tích hợp hướng vào các chức năng xử lý phân tích, đánh giá kết quả phát triển ngành để hỗ trợ cho cán bộ lập chiến lược, kế hoạch hàng năm và trung dài hạn, cán bộ hoạch định chính sách phát triển ngành và cán bộ nghiên cứu phát triển nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, CSDL có mảng thôn tin phục vụ giám sát đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước đối với ngành của các cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT, các sở NN&PTNT. Hệ thống không giới hạn số lượng chỉ tiêu phân tích đánh giá ở các chỉ số căn bản của M&E hay các chỉ tiêu tổng quát ngành/lĩnh vực mà mở rộng phạm vi phân tích đánh giá rộng từ khả năng của số liệu sẵn có. Tuy nhiên, các chỉ số, chỉ tiêu đánh giá được phân ra theo mức tổng quát, cụ thể và chi tiết để phục vụ cho nhiêu nhóm người dùng ở nhiều cấp khác nhau có nhu cầu sử dụng thông tin ở các cấp khác nhau.

Nguồn số liệu lưu trữ trong CSDL được thu thập theo bộ chỉ tiêu chung của toàn ngành từ số liệu thống kê chính thức, từ liệu kinh tế xã hội các tỉnh/thành phố và số liệu điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra mức sống dân cư nông thôn và nguồn từ các cơ quan, địa phương khác. Thông tin có thể được tìm kiếm, trích rút và lập báo cáo theo năm, chuỗi nhiều năm và cho phép so sánh theo theo thời gian, so sánh cơ cấu ngành/ tiểu ngành và so sánh giữa các địa phương.

Đây là phiên bản tích hợp đầu tiên, được thiết kế và đưa vào vận hành quản lý theo bộ chỉ tiêu dùng chung phổ quát của toàn ngành và các địa phương mà không quản lý các chỉ tiêu cá biệt riêng của địa phương. Để tiếp tục cải tiến, nâng cấp cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng sử dụng, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp từ các cơ quan và người sử dụng. Qua ý kiến đóng góp chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu để có giải pháp nâng cấp cơ sở dữ liệu tích hợp đáp ứng thiết thực hơn cho người dùng trong thời gian tới./.

Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT