Báo cáo Theo Mục tiêu

Chọn kỳ báo báo

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Chọn loại mục tiêu

Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu tiểu ngành
Mục tiêu cụ thể

Báo cáo Chọn tất cả

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao thu nhập và giảm tình trạng nghèo nông thôn, nâng cao độ an toàn môi trường
Mục tiêu 1: Nền nông nghiệp tăng trưởng bền vững dựa trên năng suất và chất lượng cạnh tranh.
1.1. Tái cơ cấu lại sản xuất trồng trọt theo hướng hiệu quả, bền vững và đảm bảo ANLT quốc gia
1.2. Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng năng suất chất lượng, bền vững
1.3. Tái cơ cấu thủy sản theo hướng năng suất chất lượng, bền vững
1.4. Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướng năng suất chất lượng, bền vững
1.5. Tái cơ cấu sản xuất chế biến theo hướng năng suất chất lượng, hiệu quả
1,6, Nâng cao năng suất, hiệu suất sản xuất ngành
1,7, Mở rộng quy mô, hiệu quả xuất khẩu sản phẩm
1,8, Mở rộng thu hút vốn đầu tư vào ngành
2. Mục tiêu 2: Mục tiêu phát triển nônng thôn, cải thiện mức sống, điều kiện sống dân cư
2,1, Điều kiện sống nông thôn
2,2, Chuyển đổi cơ cấu dân số, lao động và việc làm nông thôn
2,3, Xây dựng nông thôn mới
3. Mục tiêu 3: Phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống.
3,1, Hạ tầng thủy lợi tưới tiêu
3,2, Hạ tầng Thủy sản
3,3, Hạ tầng trạm trại kỹ thuật nông thuật nông lâm thủy sản
3,4, Hạ tầng phúc lợi NT
4. Mục tiêu 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng khai thác tài nguyên nông nghiệp, ứng phó với thiên tai có hiệu quả
4,1, Bảo vệ nguồn tài nguyên nông nghiệp
4,2,Giảm thiệt hại do thiên tai
Chọn phạm vi

Cả nước Theo vùng Theo tỉnh