Báo cáo Theo Chương trình

Chọn kỳ báo báo

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Báo cáo Theo Chương trình Chọn tất cả

1.1.1. Chương trình thâm canh, ổn định sản xuất lương thực
1.1.2. Chương trình Phát triển, nâng cao năng suất chất lượng cây rau, đậu thực phầm
1.1.3. Chương trình Phát triển cây công nghiệp ngắn ngày
1.1.4. Chương trình Phát triển mở rộng sản xuất cây công nghiệp lâu năm
1.1.5. Chương trình Mở rộng, thâm canh sản xuất cây ăn quả
1.1.6. Chương trình kiểm tra dịch bệnh cây trồng.
1.2.1. Cải tạo chất lượng để nâng cao năng suất, năng lực sản xuất ngành chăn nuôi
1.2.3. Chương trình kiểm sóat dịch bệnh, vệ sinh thú y trong chăn nuôi.
1.3.1. Chương trình tổng thể khai thác nguồn lợi thuỷ sản.
1.3.2. Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản.
1.3.3. Chương trình kiểm soát dịch bệnh thủy sản
1.3.4. Năng lực cảng cá, bến cá, tàu thuyền đánh bắt và hậu cần nghề cá
1.4.1. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển rừng.
1.4.2. Chương trình quản lí và phát triển rừng bền vững
1.4.4. Quản lý khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ
1.4.5. Chương trình tăng cường năng lực bảo vệ quản lý rừng
1.4.6. Chương trình giao và cho thuê rừng (theo QĐ 2740/BNN-KL)
1.5.1.Chương trình chế biến nông lâm thủy sản
1.5.2. Chương trình khôi phục sản xuất muối và phát triển ngành nghề nông thôn.
1.5.3. Chương trình phát triển mở rộng cơ giới hóa nông ngành để hiện địa hóa nông nghiệp hóa ngành.
1,6,1.Chương trình nâng cao Chất lượng, ATTP sản xuất nông lâm thuỷ sản.
1,6,2.Chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến nông lâm ngư
1,6,4. Chương trình mở rộng nâng cao năng lực xuất khẩu nông lâm thủy sản
1,6,5. Chương trình xúc tiến đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế.
1.6.6 Chương trình xúc tiến thương mại NLT.S.
2.1.1, Chuơng trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn mới.
2.1,2.Chương trình sắp sếp bố trí dân cư nông thôn
2,2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2011-2015 (gồm Chương trình hỗ trợ huyện nghèo (30a)
2.,2,2. Chương trình chuyển dịch dân cư lao động, tạo việc làm nông thôn
2.2,3. Chương trình đổi mới quan hệ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn
2.3,1.Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, và bể khí sinh học
3.1.1, Chương trình đầu tư phát triển, nâng cấp hiện đại hoá hạ tầng thủy lợi
Kết quả Tưới tiêu nước cho sản xuất
3.2,1. Chương trình phát triển nâng cấp hệ thống hạ tầng thủy sản
3.3,1. Chương trình phát triển hạ tầng trạm trại kỹ thuật nông lâm thủy sản
3.4,1. Chương trình đầu tư phát triển hạ tầng phúc lợi nông thôn
4,1,1 Quản lý sử dụng nguồn tài nguyên nông nghiệp
4,2,1, Phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
Chọn phạm vi

Cả nước Theo vùng Theo tỉnh